top of page
Privacyverklaring Verloskundigenpraktijk Zus en Zwanger

Wij vinden het als verloskundigenpraktijk erg belangrijk om zo goed mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met jouw gegevens omgaan. Wij hebben geprobeerd om de privacyverklaring zo helder mogelijk op te stellen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt allerlei algemene eisen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast gelden er specifieke eisen voor de verwerking van persoonsgegevens in de gezondheidszorg. Deze zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Op grond van de AVG is Verloskundigenpraktijk Zus en Zwanger de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Verloskundigenpraktijk Zus en Zwanger beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Verloskundigenpraktijk Zus en Zwanger is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de WGBO op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wij vinden jouw privacy belangrijk!

Bij de verwerking van gegevens staat jouw belang voorop! Dit betekent:

 • Wij zijn zorgvuldig met je gegevens. Wij spannen ons in ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn. Wij houden ons aan de wet;

 • Wij informeren je over het gebruik van gegevens;

 • Wij gebruiken je gegevens alleen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en

 • delen je gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is en wanneer wij

  verplicht zijn om gegevens met andere partijen te delen;

 • Wij bieden je mogelijkheden om je gegevens en de keuze die je ten aanzien van

  je privacy hebt gemaakt in te zien en aan te passen;

 • Je bepaalt zelf, binnen de grenzen van de wet, wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die je maakt ten aanzien van je privacy.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij van je in beheer hebben. In het volgende deel kan je meer lezen over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

Vertrouwen en integriteit zijn voor ons belangrijk!

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden je persoonsgegevens alleen verwerkt door ons als verloskundigen. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor ze bij je gevraagd zijn.

Als wij je gegevens delen met andere partijen

In een aantal gevallen werken wij samen met externe partijen. Je kunt hierbij denken aan de volgende partijen:

 • Baby Image (echografiste)

 • Het ziekenhuis.

 • De huisartsenpost,

 • Huisartsen

 • Het consultatiebureau

 • Eventueel kunnen medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en je behandelend medisch specialist. Dit draagt bij aan je medicatieveiligheid.

Indien er sprake is van een samenwerking met externe partijen, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, dan maken wij afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo werken wij bijvoorbeeld met een beveiligd systeem (Onatal). Hierin worden al jouw persoonsgegevens op een beveiligde en vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit houdt in ieder geval in dat wij persoonsgegevens niet langer dan 15 jaar bewaren. Na deze termijn worden je persoonsgegevens vernietigd, of worden zo aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om je te identificeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?

Om je zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen helpen hebben wij gegevens van je nodig. In een deel van de gevallen gaat dit om eenvoudige persoonsgegevens. Wij verwerken echter ook bijzondere persoonsgegevens van je. De bijzondere persoonsgegevens worden alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming verwerkt. De bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken zijn gezondheidsgegevens.

 

Jouw rechten

Met de nieuwe Privacywetgeving worden een aantal nieuwe rechten aan je toegekend. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd. Als betrokkene heb je de volgende rechten:

Je hebt recht op informatie: Wij informeren je over de verwerking van je gegevens. Daarnaast heb je het recht om aan ons te vragen of je persoonsgegevens worden verwerkt.

Je hebt recht op inzage: Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Mocht je dit willen dan zullen wij een overzicht aan je verstrekken over welke type persoonsgegevens wij van je verwerken. Daarnaast kunnen wij kopieën van de persoonsgegevens verstrekken.

Je hebt het recht om je gegevens te corrigeren: Je kunt een verzoek tot wijziging van je persoonsgegevens indienen bij ons, als blijkt dat deze niet juist zijn of deze inmiddels zijn veranderd.

Je hebt het recht om vergeten te worden: In gevallen waarin je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht om deze toestemming in te trekken en ons te verzoeken om deze persoonsgegevens te laten verwijderen.

Toch bezwaar?: Uiteraard heb je het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zullen het bezwaar beoordelen en de verwerking stopzetten als wij het eens zijn met je argumentatie.

Indienen van verzoek/klachten en bezwaar

Om gebruik te maken van de bovenstaande rechten kan je een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden.

 

Wij hebben vier weken de tijd om te beoordelen of je verzoek gerechtvaardigd is. Mocht het zo zijn dat je verzoek niet wordt opgevolgd dan bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken bij ons of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

bottom of page